Rady osiedli dostały więcej uprawnień

17 maj 2019

Na sesji Rady Miejskiej 14 maja uchwalone zostały zmiany w statutach wszystkich 30 rad osiedli. Nowością jest wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat, co oznacza jej dopasowanie do długości kadencji Rady Miejskiej. Jednocześnie zwiększone zostały kompetencje bielskich jednostek pomocniczych. W praktyce oznacza to, że rady osiedli będą opiniowały:

plany budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym na etapie projektowania,
stałe zmiany organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
plany tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie osiedla,
plany łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie osiedla,
lany zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie osiedla,
zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego projekty przewidziane do realizacji na terenie osiedla,
plany sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto na prawach powiatu gruntów położonych na terenie osiedla.

 Na wydanie opinii rady będą miały 14 dni. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym opinie nie mają charakteru wiążącego, są jednak włączeniem na stałe rad osiedli w procesy decyzyjne urzędu, dotyczące obszaru danej dzielnicy.

Radni osiedlowi od dawna domagali się zwiększenia wpływu na decyzje wydawane przez bielski ratusz. W zeszłym roku w Poznaniu grupa dzielnicowych działaczy wzięła udział w prelekcjach przygotowanych przez tamtejszy Urząd Miasta. Bielszczanie na miejscu zapoznali się z rozwiązaniami wdrożonymi w Poznaniu już w 2010 roku. Kilka miesięcy później Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli opowiedziało się za wpisaniem do statutów części rozwiązań, funkcjonujących w poznańskich radach osiedli.

- Dla mnie osobiście ta uchwała to spełnienie obietnicy wyborczej Niezależnych.BB oraz mnie samego wobec środowiska radnych osiedlowych. Kilka lat trwało wywalczenie zmian, które w innych miastach zaszły już dawno. Zmiany statutów umożliwią silniejsze włączenie mieszkańców w życie dzielnicy. Mam nadzieję, że wkrótce katalog spraw do opiniowania uda się nam uzupełnić o kolejne, ważne dla osiedli kwestie, związane chociażby z rozbudową mieszkaniową czy inwestycjami przemysłowymi – mówi radny Tomasz Wawak, współautor uchwały.

- To kolejny krok poszerzający kompetencje rad osiedlowych, które wcześniej otrzymały do swojej dyspozycji po 100 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby remontowe w swoich dzielnicach. Cieszy, że projekt poparli radni wszystkich klubów. 16 czerwca mieszkańcy będą wybierać nowe rady osiedla: jak widać, warto się zaangażować, bo można mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie – zachęca przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Okrzesik.