INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GMINY JASIENICA

30 wrzesień 2020

Funkcjonowanie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

  W okresie pandemii wszystkie sfery życia publicznego uległy modyfikacji poprzez wprowadzone ograniczenia i zalecenia stosownych służb. Funkcjonowanie lekarzy rodzinnych zostało poddane rygorom, które określił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Państwową Inspekcją Sanitarną.

  Realizując wytyczne Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy wdrożył procedury postępowania związane z szeroko pojętymi usługami medycznymi, które przedstawiamy poniżej.

  Umówienie się na świadczenie zdrowotne w SGZOZ w Jasienicy odbywa się w drodze telefonicznej lub elektronicznej (e-rejestracja). W trakcie rozmowy pracownik rejestrujący po rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej weryfikuje możliwość udzielenia porady i wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć, informując pacjenta o zasadach na jakich odbywać się będzie teleporada. W wyznaczonym terminie personel medyczny kontaktuje się z pacjentem. Zebrany wywiad oraz dokumentacja medyczna są podstawą stawianego podczas teleporady rozpoznania. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, wystawiane są elektroniczne dokumenty (np. recepta, skierowania m.in. skierowanie na badania laboratoryjne i badania diagnostyczne, skierowanie do specjalisty, skierowanie do szpitala lub zwolnienie lekarskie), a także dokumenty w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni. Jeśli przeprowadzony w trakcie porady wywiad jak również przesłane drogą elektroniczną dokumenty (np. badania, wypisy, zdjęcia, opinie) obrazujące stan zdrowia uniemożliwiają jednoznaczne rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, lekarz rodzinny decyduje o konieczności osobistej wizyty pacjenta w Ośrodku Zdrowia.

  Wspomniane na wstępie wytyczne zawierają między innymi następujące zasady funkcjonowania Ośrodków Zdrowia:

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny powinien kontaktować się lub być dostępny w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
Należy tak organizować pracę, aby zminimalizować liczbę pacjentów przebywających jednoczasowo na terenie przychodni. Rekomendowana jest zasada pustej/prawie pustej poczekalni, z jednoczesnym zapewnieniem pacjentowi możliwości kontaktu bezpośredniego z personelem POZ.
Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów pediatrycznych, powinny być realizowane
w następujących przypadkach:
       - gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,

       - gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,

       - gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,

       - gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

  Wdrożone zasady służą minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń zarówno w gronie pacjentów jak i pomiędzy pacjentami a personelem medycznym. Realizowane procedury służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości funkcjonowania opieki medycznej w Ośrodkach Zdrowia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

  Wszystkie wdrożone schematy postępowań mają na celu jak najlepszą opiekę medyczną naszych pacjentów.

Kierownik SGZOZ

Jan Matuszek