O PROJEKCIE INWESTYCJI STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ W RUDZICY

31 marzec 2021

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w Rudzicy oraz nieprawdziwymi informacjami o udziale Urzędu Gminy w tym przedsięwzięciu Wójt Gminy Jasienica wyjaśnia:

Urząd Gminy Jasienica NIE WYDAJE Decyzji pozwoleń na budowę i tym samym NIE WYDAWAŁ Decyzji o pozwoleniu na budowę masztu telefonii komórkowej w Rudzicy. Ze strony Urzędu Gminy Jasienica nie było prowadzonej żadnej procedury opiniodawczej dla Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-BIE7005_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1591/14 położonej w Rudzicy, gm. Jasienica, wydał Starosta Bielski w dniu 28 sierpnia 2020 r. Decyzją nr 1497/20.

O wydaniu „Decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Rudzicy na dz. nr 1591/14” Urząd Gminy w Jasienicy został powiadomiony pismem z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Brak zagrożenia dla ludzi i środowiska

W swojej Decyzji Starosta Bielski wskazuje, że planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Doliny Górnej Wisły. Dlatego nałożył na inwestora obowiązek uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który w dniu 22 kwietnia 2020 r. wydał postanowienie (WPN.43.2.2020.PK) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły.

Nie można odmówić

Starosta Bielski informuje w swojej Decyzji, że „właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wymagań”. 1 stycznia 2020 roku zostało zmienione prawo budowlane w tym zakresie, na podstawie którego organ wydający decyzję, jakm jest Starosta Bielski, nie informuje sąsiadów najbliższych działek o planowanej inwestycji, a Urząd Gminy dostał Decyzję "do wiadomości", a nie "do opiniowania".